23. Yıl
Altyapı Sorgulama
Yeni Abonelik
Abonelik Paneli

İnternet

Ev İnterneti Bireysel kullanım için sabit internet aboneliği.
İş İnterneti Kurumsal kullanım için sabit internet aboneliği.
Hız Testi Bağlantınızın indirme hızını ölçün.

Destek

Destek Merkezi Her türlü sorunuza yanıt bulun.
Planlı Çalışmalar Planlı çalışmalarını inceleyin.
Destek Talepleri Herhangi bir konu için kayıt oluşturun.
İletişim Bizimle irtibata geçin.
Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni Son Güncellenme Tarihi: 01/01/2023
1. Bölüm: Başlangıç

Merhaba! Bu metni, size kişisel verilerinizi nasıl topladığımızı ve işlediğimiz hakkında bilgi vermek ve kişisel verileriniz üzerindeki haklarınızı hatırlatmak içiz hazırladık.

Metnin tamamını okuyacak kadar vakti olmayanlarını da düşünerek kısa bir özet geçmek istiyoruz: Sunduğumuz hizmetleri sağlayabilmek ve geliştirmek için bazı verilerinizi topluyor ve işliyoruz. Verilerinizi herhangi bir amaçla üçüncü kişi veya kurumlara satmıyoruz.

Metnin amacını biraz daha resmî bir dille anlatmamız gerekirse: Kişisel verilerin işlenmesinde kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan altı bin altı yüz doksan sekiz sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı onuncu maddesi ile “Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ” uyarınca işbu Aydınlatma Metni hazırlanmıştır. DATATELEKOM BİLGİSAYAR İNTERNET BİLİŞİM YAZILIM VE TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ (“Datatelekom”), Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde kişisel verilerin güvenli şekilde muhafazasını ve hukuka uygun olarak işlenmesini sağlamak amacıyla teknolojik ve alt yapısal imkânlarını kullanarak gerekli teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Kişisel veriler, Datatelekom tarafından işbu Aydınlatma Metni kapsamında Kanun’a ve ilgili mevzuata uygun olarak işlenmektedir. Kanun kapsamında kişisel verileri işlenen gerçek kişiler, aşağıdaki metni inceleyerek, Datatelekom tarafından işlenebilecek olan kişisel verileri, bu verilerin işlenme amaçları, aktarılabileceği üçüncü kişi ve kurumları, toplanma yöntemi ve veri işlemenin hukuki sebebi ile söz konusu kişisel verilere ilişkin Kanun kapsamındaki hakları hakkında bilgi edinebilir.

2. Bölüm: İşlenen Kişisel Veriler

Kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade etmektedir. Aşağıda yer alan kişisel veriler, ilgili kişilerin talepleri ve/veya yararlandığı ürün/hizmetler kapsamında kişiden kişiye farklılık gösterebilecek olup, Datatelekom tarafından işlenebilecek kişisel veriler aşağıda listelenmiştir. Ayrıntılar için ilgili simgeye tıklayabilirsiniz.

Kimlik Bilgileri

İletişim Bilgileri

Abonelik Bilgileri

Cihaz Bilgileri

Trafik Bilgileri

Finans Bilgileri

Kayıtlar

3. Bölüm: Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları:

Kişisel veriler, Kanun’un beş ve altıncı maddelerinde belirtilen işleme şartları ile ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Datatelekomun hizmetlerinin tesisi, sunulması ve devamlılığının sağlanması.
 • Alt yapı/hizmet verilebilirlik sorgularının yapılması, abonelik tesisi ve abonelik süresince yapılan faturalama/ücretlendirme/iade/tahsilat işlemlerinin gerçekleştirilmesi, aboneliğin sona erdirilmesi.
 • Abonenin beyan ve ibraz ettiği kimlik bilgilerinin ve belgelerin doğruluğunun kontrol edilmesi, ilgili mevzuat gereği abonelik sözleşmesinin yanında abonenin kimlik örneği ve saklanması gereken diğer bilgi/belgelerinin muhafaza edilmesi.
 • Müşteri hizmetlerinin sunulması, müşteri şikâyet/taleplerinin karşılanması.
 • Kredi-gelir güvence ve risk incelemesi, kredi puanlaması, tahsilata yönelik riskin yönetilmesi ve usulsüzlük/suiistimal/dolandırıcılık gibi her türlü kötü niyetli kullanımların tespiti ve önlenmesi.
 • Müşterilerin tanınmasına ilişkin ulusal ve uluslararası alandaki ilke ve esaslar kapsamında mevzuat ve resmi otoritelerce öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum sağlanması.
 • Şebeke iyileştirme/optimizasyon çalışmalarının yapılması.
 • Servis sunumu sırasında oluşabilecek arızaların proaktif/reaktif bir şekilde tespit edilmesi, sorunun kök nedeninin bulunarak çözümlenmesi ve tekrarının önlenmeye çalışılması.
 • Düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler tarafından talep edilen bilgi/belgelerin paylaşılması, ilgili mevzuatta yer alan yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi, denetim faaliyetleri, yasal takip ve hukuki süreçlerin yürütülmesi.
 • İlgili mevzuata uygun olarak acil yardım çağrısı durumlarında konumunuzun tespit edilmesi.
4. Bölüm: Kişisel Verilerin Aktarılması:

Kişisel veriler, ticari bir nedenden ötürü herhangi bir kişi/kuruma satılmaz. Kişisel veriler, aşağıda yer alan amaçlar kapsamında, Kanun’un kişisel verilerin yurt içi ve yurt dışına aktarılmasına ilişkin hükümleri uyarınca aşağıdaki üçüncü taraflara aktarılabilecektir:

 • Abonelik öncesi ve sonrası işlemlerin yürütülmesi amacıyla kişisel veriler; yetki vermiş olduğumuz, Datatelekom nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz ve acentelerimiz ile paylaşılabilmektedir.
 • Düzenleyici/denetleyici kurum (BTK) taleplerinin karşılanması amacıyla düzenleyici/denetleyici kurumlarla, acil çağrı hâlinde konumunuzu tespit edecek olan yetkili merciler, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.
 • Finansal işlemlerinizin gerçekleştirilmesi ve mobil finans işlemlerinizin güvenliğinin sağlanması amacıyla abonelik, finans ve cihaz bilgileriniz ödeme ve elektronik para kuruluşları, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ile paylaşılabilmektedir.
 • Tahsilata ilişkin riskin yönetilmesi ve kötü niyetli kullanımların önlenmesi amacıyla Elektronik Haberleşme Kanunu kapsamında fatura tutarı ve ödeme bilgileriniz diğer işletmeciler ile paylaşılabilmektedir.
 • Hukuki işlemlerin yürütülebilmesi amacıyla gereken kişisel verileriniz hukuk büroları, mahkemeler, tüketici hakem heyetleri ile paylaşılabilmektedir.
5. Bölüm: Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemleri

Kişisel veriler; hizmet, ürün ve faaliyet niteliğine göre değişkenlik göstermekle beraber, yetki vermiş olduğumuz/şirketimiz nam ve hesabına faaliyette bulunan şirketler, temsilcilerimiz, acentelerimiz, genel ağ adresimiz, çağrı merkezimiz ve taşınabilir cihaz uygulamaları üzerinden toplanabilmektedir.

6. Bölüm: Kişisel Verileriniz Üzerindeki Haklarınız

Kanun’un ilgili kişinin haklarını düzenleyen “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı on birinci maddesi uyarınca verileriniz üzerinde aşağıdaki haklara sahipsiniz:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme.
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi edinme.
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişi/kurumları bilme.
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme.
 • Kanun’un yedinci maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme.
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişi/kurumlara bildirilmesini isteme.
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz etme.
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini isteme.

Yukarıda yer alan haklarınızı kullanmak isterseniz, bu kapsamdaki başvurunuzu, başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızı koruyabilmemiz için Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de (“Tebliğ”) belirtilen şartlara uygun şekilde, sistemlerimizde kayıtlı doğrulanmış elektronik posta adresiniz ya da kayıtlı elektronik posta (KEP) adresiniz üzerinden, güvenli elektronik imza veya mobil imza kullanmak suretiyle aşağıda belirtilen kayıtlı elektronik posta (KEP) adresimize iletebilirsiniz.

Kayıtlı Elektronik Posta Adresi: datatelekom [at] hs02.kep.tr